Egoitz Arana

title
Egoitz Arana và tầm quan trọng của anh đối với thành công của Real Sociedad

Egoitz Arana bắt đầu sự nghiệp của mình trong hệ thống đào tạo của Real Sociedad.